1 września spotkaliśmy się w 22 osoby, w Gdyni, na corocznym Thingu. Dyskutowaliśmy nad dziesięcioma sprawami, które z różnych powodów były ważne dla całej społeczności asatryjskiej w Polsce. Uprawnionych do głosowania były 22 osoby. Należy dopisać do Statutu, że prawo do głosu mają osoby, które podpisały Deklarację o utworzenie Związku Wyznaniowego, osoby bez podpisu mają głos doradczy.
Pierwszym dyskutowanym tematem był regulamin Althingu, który wprowadza zmiany do Statusu. Zgodnie z propozycją Pawła Szymborskiego, co rok wybierany będzie Przewodniczący Obrad oraz Moderatorzy. Przewodniczący będzie odpowiedzialny za przygotowanie listy tematów do obrad i opublikowanie jej odpowiednio wcześniej, przedstawienie regulaminu obrad, otwieranie i kończenie głosowań oraz za sporządzenie protokołu (z opcją wyznaczenia osoby do pomocy przy takowym). Moderatorzy Obrad odpowiedzialni będą za pilnowanie porządku obrad, wskazywanie osoby, która w danym momencie będzie miała prawo głosu, udzielanie upomnień. Michał Kurek zaproponował również, by powołać stanowisko Protokolanta, którego zadaniem będzie prowadzenie notatek z obrad.
Zarówno Przewodniczący jak i Moderatorzy powinni znać i orientować się w Statucie Związku Wyznaniowego.
Kandydaci na Przewodniczącego zgłaszają się i 2 tygodnie po ustaleniu miejsca Althingu / 6 tygodni przed Althingiem jest wybierany. Nad tym głosowaliśmy i wszystkimi głosami zostało zaakceptowane.
Najwięcej dyskusji i głosowań było nad kolejnym punktem- zwoływanie, forma i organizator Althingu.
Przegłosowany został pomysł stałego terminu Althingu, co wprowadza zmianę do Statutu.
Termin ten to drugi lub trzeci weekend sierpnia (przegłosowane 19/22), spośród tych dat wybiera Organizator i informuje o tym odpowiednio wcześniej. Może go zmienić Rada Związku.
Kolejną zmianą do Statutu, zgodnie przez wszystkich przegłosowaną (22/22), jest wybór Organizatora. Kandydat zgłasza się na miesiąc przed organizowanym Althingiem i głosowanie odbywa się podczas obrad. Organizator dobiera sobie pomocników sam. Oprócz tego ustalany jest zapasowy Organizator wybierany przez Radę Związku.
W tym roku swoje kandydatury na Organizatora zgłosili Tomasz Jankowski i Aleksandra Kuraś. Na Tomasza było głosów 8, na Aleksandrę 10.
Punkty obrad Anny Jezienickiej, głosem wszystkich, zostały przeniesione na moment, w którym Związek Wyznaniowy już istnieć będzie.
Kolejnymi punktami obrad były sprawy PR i zachęcanie społeczeństwa do podpisu Deklaracji o utworzenie Związku Wyznaniowego. Na osobę odpowiedzialną za PR zgłosił się Michał Kurek,do niego też należy kierować wszelkie pomysły związane z rozwojem i promowaniem – każdy pomysł będzie przedstawiany i przegłosowywany na Althingu.
Ostatni temat był zaproponowany przez Marcina Borówkę, dotyczył on zachęcania do podpisu. Tu odbyło się bez głosowania, gdyż zgodnie doszliśmy do wniosku, ze zależy nam na jakości a nie ilości. Nasza działalność powinna polegać na promowaniu i informowaniu, bez marketingu.
Na tym zakończył się wiec w 2018 roku. Na chwałę Bogom, na sławę przodkom i na pożytek żyjącym.