W ostatnim wydaniu magazynu rodzimowierczego “Gniazdo” można przeczytać parę słów o nas i tworzonym związku.

gniazdo

“Stara Wiara” czyli Forn Siðr po polsku

(Artur Þórbiǫrn Bebak-Szczucki i Anna Vrede Jezienicka)

Dla przeciętnego czytelnika „Gniazda” pojawienie się tematyki związanej ze Starowierstwiem Germańskim (termin ukuty od sformułowania Forn Siðr- Stary Obyczaj/Stara Wiara, funkcjonującego w staronordyckim obszarze kulturowym) może być zaskoczeniem. Warto jednak wiedzieć, że mimo iż odnosi się do rodzimowierstwa germańskiego, ma również sporo punktów wspólnych z rodzimowierstwem słowiańskim.
Starowierstwo Germańskie to religia politeistyczna bazująca na wierności panteonowi bogów mitologii nordyckiej i/lub germańskiej. Jest to religia rekonstrukcjonistyczna. Jej praktykowanie jest wyraźnie udowodnione historycznie, na przestrzeni dziejów tradycja straciła jednak ciągłość przekazu. Wierzenia te wywodzą się z kręgu wierzeń indoeuropejskich, a ich historia sięga czasów starożytnych i wczesnośredniowiecznych na terenie Europy – głównie północnej i zachodniej. W wyniku powszechnej chrystianizacji Europy kult powoli zanikał, pozostając jednak żywy w wielu rejonach w formie tradycji oraz religijności ludowej. Współcześnie kult jest rekonstruowany na podstawie istniejących źródeł historycznych – pisanych oraz archeologicznych, aktualnych badań naukowych oraz doświadczeń praktykujących wyznawców.

Stara Wiara nosi cechy religii etnicznej i – także na terenach Polski – może przybierać formę rodzimowierstwa – systemu lokalnych wierzeń etnicznych. Wynika to z faktu, iż tereny obecnej Polski zamieszkiwały plemiona germańskie, w szczególności Goci, (których ślady obecności najliczniejsze są na Pomorzu i w dorzeczu Wisły), oraz Wandalowie, którzy zamieszkiwali ziemie na zachód od Wisły, głównie w południowej części dzisiejszej Polski.

Rodzimowierstwo Germańskie to religia naturalna, oparta na przekazie tradycji i obyczaju. Nie posiada cech religii objawionej, dogmatycznej ani uniwersalistycznej. Nie prowadzi też działalności misyjnej. To religia społeczna, w której ważne są wspólne rytuały oraz tworzenie rodzin i społeczności. Do wspólnoty należą nie tylko ludzie ale i bogowie, a wykonywanie obrzędów wzmacnia więzi pomiędzy bogami i ludźmi.

Starowierstwo Germańskie, znane również pod nazwą Asatru (czyli Wierni Bogom), gościło już na łamach periodyku kilkukrotnie. Pierwszy raz – w numerze 1 (8) z 2010r., który zawiadamiał o powołaniu do życia katowickiego kindredu (rodziny wyznawców) – „Asatru Śląsk”. Nie czas ani miejsce, by streszczać tu blisko 10-letnią historię asatryjskich inicjatyw w naszym kraju. Dość powiedzieć, że obok wspomnianego „Asatru Śląsk”, już od 2009r. działa nieformalna grupa “Asatru Polska”, której główne cele to dostarczanie rzetelnych informacji na temat Starej Wiary oraz ułatwienie polskim wyznawcom odnalezienie się nawzajem i organizowanie lokalnych grup, spotkań oraz ogólnopolskich zlotów. W 2013 r. powstało również Stowarzyszenie Asatryjskie “Midgard”. Asatru Polska, przy wartych odnotowania analogicznych działaniach Stowarzyszenia „Midgard”, rozpoczęła pracę nad rejestracją rodzimowierczego germańskiego związku wyznaniowego. Obecnie po zakończeniu działalności Stowarzyszenia “Midgard” główny ciężar propagowania idei asatryjskiej spoczywa na barkach  środowiska związanego z “Asatru Polska”; nieformalnej grupy internetowej ”Rodzimowierstwo Germańskie – Asatru Wendland” oraz AFA oddział Polska.

Blisko dwuletnie prace nad statutem i doktryną zaowocowały spotkaniem założycielskim Związku Wyznaniowego Starowierców Germańskich „Stara Wiara”.  Pod koniec 2015 roku, w obecności notariusza zostały złożone pierwsze podpisy, czyli pierwsze kroki zbliżające nas do zalegalizowania w Polsce Starowierstwa Germańskiego. Główne cele związku to:

  1. Oddawanie czci bogom germańskim: Asom i Wanom.
  2. Wspólne praktykowanie kultu religijnego.
  3. Kultywowanie dawnych wierzeń, jednakże z pominięciem działalności misyjnej.
  4. Edukacja w sferze historii, tradycji, etyki oraz poszanowania dla natury i innych ludzi.

Struktura związku przypomina islandzką. Nie ma jednej “głowy kościoła” tylko wiec wszystkich członków związku, zwany Allthingiem, na którym każdy ma prawo się wypowiedzieć i bierze aktywny udział w głosowaniach. Grupy asatryjczyków (najczęściej lokalne, które już utworzyły się w Polsce) w ramach organizacji związku wyznaniowego stają się Okręgami. To niezależne jednostki, które we własnym zakresie organizują własne wiece (lokalne Thingi), wspólnie świętują i kierują się własnymi zasadami. Każdy Okręg rządzi się wg. własnego regulaminu, które mogą różnić się od siebie, mimo iż są zgodne ze statutem związku wyznaniowego, jednoczącym wszystkie grupy. Okręgi wybierają swoich Przedstawicieli, którzy wspólnie tworzą Radę Związku. Główną funkcją Rady jest praca nad rozwojem związku i dla dobra wszystkich jego członków.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej to zarówno statut jak i podstawowe założenia Starej Wiary możesz przeczytać online na www.asatru.com.pl w zakładce “Związek Wyznaniowy”  lub www.starawiara.org.

Do rejestracji związku potrzebujemy 100 podpisów. Jeżeli chcesz do nas dołaczyć lub tylko udzielić swoje poparcie to napisz koniecznie na adres mailowy: info.zwsg@gmail.com. Otrzymasz stosowne dokumenty oraz wszelkie informacje i instrukcje. Twój podpis, Twój głos, Twoje czyny – mają znaczenie. Czekamy na Ciebie!”