Preambuła

Starowierstwo Germańskie jest współczesną, niedogmatyczną religią politeistyczną bazującą na przedchrześcijańskich wierzeniach i tradycjach religijno-etycznych dawnych Germanów.
Jej podstawę stanowi udokumentowane źródłowo duchowe dziedzictwo nordyckie.
Religia ta sięga do pogańskich korzeni, tradycji, historii, etyki i mitologii w wymiarze i zakresie zgodnym ze współczesną postklasyczną kulturą europejską.
Starowierstwo Germańskie bazuje na wartościach uniwersalnych i wciąż aktualnych, takich jak honor, odwaga, lojalność, sprawiedliwość, pracowitość, uczciwość, gościnność i niezależność. Fundamentem Starowierstwa Germańskiego jest kult ofiarniczy sprawowany i rozumiany jako „ofiara czci” dla szeroko rozumianego panteonu germańskiego.

Rozdział I

Przepisy Ogólne

Art. 1

Związek Wyznaniowy Starowierców Germańskich „Stara Wiara”, zwany dalej Związkiem Wyznaniowym, jest wspólnotą wiernych sprawujących kult „ofiary czci” wobec bogów panteonu germańskiego.

Art. 2

Terenem działania Związku Wyznaniowego jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 3

Siedzibą organów Związku Wyznaniowego jest miasto Wrocław.

Art. 4

Związek w ramach realizacji zadań statutowych jest organizacyjnie i finansowo niezależny od jakichkolwiek krajowych i zagranicznych organów władzy duchowej i świeckiej, z uwzględnieniem zapisów prawa wyższego rzędu obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 5

Związek Wyznaniowy oraz Okręgi ustanowione zgodnie z zasadami i postanowieniami niniejszego statutu, a przedstawione poniżej, posiadają osobowość prawną.

Art. 6

 1. Związek Wyznaniowy jako całość i poszczególne Okręgi mogą współpracować z innymi związkami wyznaniowymi oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji wspólnych celów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, mogą przynależeć do tych organizacji, jeżeli nie ograniczą one suwerenności Związku Wyznaniowego lub Okręgu.
 1. Zakres i formy wzajemnych stosunków między Związkiem Wyznaniowym jako całością i Okręgami a innymi związkami wyznaniowymi oraz innymi organizacjami, obejmują w szczególności: uczestniczenie w międzynarodowych konferencjach dotyczących starowierstwa  germańskiego oraz wymianę doświadczeń.

Art. 7

Działania Związku Wyznaniowego są zgodne z polskim prawem. Związek jest apolityczny, zaś jego działanie opiera się na zasadach demokratycznych.

Art. 8

Symbolami, godłami i znakami używanymi przez Związek Wyznaniowy są: młot Thora, triskelion w formie tzw. valknuta i inne niewymienione sygnifianty z kręgu symboliki religijnej dawnych Germanów.
Formę i szczegółowy wygląd wyżej wymienionych definiują pozostałości kulturowe w formie: zabytków,  przekazów piśmiennych i artefaktów powszechnie uznanych w środowisku starowierczym za dziedzictwo religijne.

Rozdział II

Cele działalności i zasady realizacji

Art. 9

 1. Celem Związku Wyznaniowego jest w szczególności:
 1. oddawanie czci bogom germańskim: Asom i Wanom;
 2. sprawowanie kultu;
 3. kultywowanie dawnych wierzeń, jednakże z pominięciem działalności misyjnej;
 4. edukacja w sferze nauki, tradycji, zasad etycznych oraz poszanowania dla natury i innych ludzi.
 1. Zgodnie z swą doktryną Związek Wyznaniowy działa również na rzecz ograniczenia negatywnych relacji międzyludzkich i życia społecznego, demoralizacji, przestępczości, wykluczenia społecznego, ubóstwa, bezdomności i dyskryminacji.

Art. 10

Związek Wyznaniowy realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizację obrzędów;
 2. dostarczanie rzetelnych informacji na temat wiary i etyki oraz narzędzi edukacyjnych (biblioteka, biblioteka wirtualna, internetowa platforma informacyjna);
 3. organizację konferencji, warsztatów, wykładów, seminariów, zlotów, koncertów, wycieczek edukacyjnych;
 4. organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej związanej tematycznie ze starowierstwem germańskim;
 5. tworzenie lokalnych jednostek organizacyjnych (Okręgów) ułatwiających wierzącym spotkania i obrzędy regionalne;
 6. współpracę z innymi krajowymi oraz zagranicznymi związkami wyznaniowymi i organizacjami starowierczymi;
 7. prowadzenie działalności wydawniczej i kolportaż literatury starowierczej;
 8. rozwijanie własnego dorobku myślowego;
 9. prowadzenie nauczania indywidualnego oraz zbiorowego z zakresu dawnych wierzeń, tradycji i etyki;
 10. budowę świątyń i zakładanie cmentarzy;
 11. ochronę dóbr kulturowych i tradycji;
 12. wytwarzanie i nabywanie przedmiotów oraz artykułów potrzebnych do celów kultu i praktyk religijnych;
 13. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej;
 14. współdziałanie z państwem dla dobra człowieka i dobra wspólnego;
 15. ochronę środowiska;
 16. posiadanie niezbędnego majątku.

Art. 11

Związek Wyznaniowy ma prawo do reprezentowania wyznawców niezrzeszonych w Związku Wyznaniowym na ich pisemną prośbę.

Rozdział III

Członkowie Związku Wyznaniowego

Art. 12

 1. Członkiem Związku Wyznaniowego może zostać każda osoba, która dobrowolnie zaakceptowała Zasady Wiary i Etyki oraz zdeklarowała chęć przystąpienia do Związku Wyznaniowego poprzez wypełnienie Deklaracji Wiary, stanowiących załączniki do niniejszego statutu.
 1. Osoby niepełnoletnie mogą należeć do Związku Wyznaniowego za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, nie przysługuje im jednak prawo do głosowania ani pełnienia funkcji w organach prawnych Związku Wyznaniowego.

Art. 13

 1. Członkostwo w Związku Wyznaniowym ustaje wraz z:
 1. śmiercią;
 2. wykluczeniem ze Związku Wyznaniowego na podstawie decyzji Rady Związku lub Allthingu po dokonaniu czynów niegodnych, działaniu na szkodę Starowierstwa lub Związku Wyznaniowego, bezwzględnym łamaniu norm prawa, przyjętych zasad moralnych i zasad wypływających z poniższego statutu;
 3. złożeniem pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Związku Wyznaniowego Radzie Związku lub Radzie Okręgu.
 1. Każda osoba należąca do Związku Wyznaniowego ma prawo do dobrowolnego wystąpienia po przedłożeniu oświadczenia o wystąpieniu ze Związku Wyznaniowego.
 2. Osoby niepełnoletnie mają prawo wystąpienia ze Związku Wyznaniowego za pisemną zgodą rodziców i/lub opiekunów prawnych.

Art. 14

Członkowie Związku Wyznaniowego mają obowiązek życia zgodnie z zasadami wiary i moralności oraz wspierania Związku Wyznaniowego przez wykonywanie zadań wspólnotowych.

Art. 15

Członkowie Związku Wyznaniowego mają prawo do:

 1. udziału w obrzędach religijnych;
 2. prowadzenia obrzędów religijnych (każdy członek może pełnić funkcję osoby duchownej);
 3. udziału w zebraniach, konferencjach, warsztatach i innych imprezach o celach religijnych, moralnych i edukacyjnych;
 4. udziału w dorocznym Allthingu;
 5. uzyskiwania informacji o działalności Związku Wyznaniowego, Rady Związku oraz Rad Okręgów.

Art. 16

Członkowie Związku Wyznaniowego obojga płci mają równe prawa i obowiązki.

Rozdział IV

Organy Związku Wyznaniowego

Art. 17

Organami Związku Wyznaniowego są Allthing (wiec) oraz Rada Związku.

Art 18

 1. Rada Związku składa się z delegatów Okręgów, którymi są Przedstawiciele Rad Okręgów oraz powoływanych doraźnie specjalistów pełniących funkcję doradczą.
 2. Funkcję członków założycieli Rady Związku w momencie zarejestrowania Związku Wyznaniowego obejmują członkowie komitetu założycielskiego: Marcin Borówka, Krzysztof Cywiński, Dawid Mróz, Magdalena Pikora i Przemysław Nowakowski.
 3. Każdy z delegatów Okręgów ma prawo, w sytuacji gdy nie posiada wystarczającej wiedzy na temat będący przedmiotem działań Rady Związku, powołać specjalistów. Specjalistów powołanych jednorazowo przez jednego Przedstawiciela Rady Okręgu może być maksymalnie dwóch.
 4. Rada Związku wspólną decyzją może powołać dowolną ilość Specjalistów.
 5. Specjaliści nie mają prawa głosu i dysponują jedynie głosem doradczym.
 6. Koniec pełnienia funkcji specjalisty w Radzie Związku następuje wraz ze:
 1. śmiercią;
 2. dobrowolnym zrzeczeniem się funkcji;
 3. po zakończeniu działań, na których potrzeby został on powołany, co stwierdza Rada Związku;
 4. usunięciem z Rady Związku w wyniku decyzji członków Rady lub Allthingu. Wniosek o usunięciu z Rady Związku musi być poparty minimum ¾ głosów.
 1. Koniec pełnienia funkcji członka Rady Związku przez Przedstawiciela Rady Okręgu następuje wraz  z utratą funkcji Przedstawiciela Rady Okręgu.
 1. Do kompetencji Rady Związku należy:
 1. zwoływanie dorocznego Allthingu;
 2. wykonywanie uchwał Allthingu;
 3. rozpatrywanie wniosków i zapytań zgłoszonych podczas Allthingu;
 4. Rozpatrywanie wniosków i zapytań zgłoszonych podczas Allthingu oraz przedstawienie ich do głosowania;
 5. zwoływanie thingu (zebrania) Rady Związku, gdy zachodzi taka potrzeba;
 6. dokonywanie zmian w Statucie Związku Wyznaniowego za zgodą Allthingu;
 7. tworzenie i znoszenie Okręgów, czyli gmin wyznaniowych;
 8. głosowanie podczas thingu Rady Związku;
 9. powoływanie Specjalistów
 10. rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Związku;
 11. udzielanie wskazówek dotyczących interpretacji doktryny religijnej i moralnej Związku Wyznaniowego;
 12. dokonywanie wykładni postanowień statutu i wykonywanie czynności zwykłego zarządu;
 13. czuwanie nad stanem Związku Wyznaniowego;
 14. inne sprawy przewidziane w statucie.
 1. Rada Związku odrzuca uchwałę Allthingu jeżeli ⅓ członków Rady jest jej przeciwna. Ponowne przyjęcie uchwały przez Allthing znosi veto suspencyjne Rady Związku.
 2. Rada Związku ma określony termin na odrzucenie danej uchwały Allthingu. Terminy te wyznaczone zostają podczas Allthingu i mogą się różnić dla różnych uchwał.
 3. Ze względu na dobro Związku Wyznaniowego Rada Związku może być zwołana w każdym czasie przez każdego z członków Rady Związku po uprzednim zawiadomieniu pozostałych członków Rady Związku listem poleconym lub mailem wysłanym na adres podany w Deklaracji Przystąpienia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz odbyć się po uzyskaniu co najmniej 50% pozytywnych odpowiedzi potwierdzających obecność.

Art. 19

 1. Allthing jest dorocznym zebraniem ogólnym Rady Związku oraz wszystkich chętnych do wzięcia w nim udziału członków Związku Wyznaniowego.
 2. Do kompetencji Allthingu należy:
 1. podejmowanie uchwał
 2. składanie wniosków, zapytań i odwołań do Rady Związku;
 3. przyjmowanie rocznego sprawozdania od Rady Związku;
 4. upominanie członków Rady Związku, jeżeli umyślnie działają na szkodę Związku Wyznaniowego, naruszają statut lub przeczą jego doktrynie religijnej lub moralnej;
 5. zlecanie Radzie Związku dokonania zmian w Statucie i ustalanie ich brzmienia;
 6. rozwiązanie Związku Wyznaniowego;
 7. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez pozostałych członków Związku Wyznaniowego;
 8. ponowne podejmowanie uchwał odrzuconych przez Radę Związku w trybie art. 16.11)
 9. wyrażanie zgody na utworzenie lub zniesienie Okręgu, czyli gminy wyznaniowej, przez Radę Związku;
 10. inne sprawy przewidziane w statucie.
 1. Allthing podejmuje decyzje w formie uchwał, w drodze głosowania jawnego. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały Allthingu wchodzą w życie po przyjęciu ich zwykłą większością głosów przez Allthing, o ile nie zostały odrzucone przez Radę Związku w terminie określonym podczas wiecu.
 2. Ponowne podjęcie uchwały przez Allthing po odrzuceniu jej przez Radę Związku znosi veto Rady Związku. Uchwała taka nie może być ponownie odrzucona przez Radę Związku.
 3.  Prawo do zgłaszania wniosków i zapytań przysługuje każdemu członkowi Związku Wyznaniowego obecnemu na Allthingu lub poprzez upoważnienie pisemne swojego reprezentanta.
 4. Reprezentantem jest osoba pisemnie upoważniona przez innego członka Związku Wyznaniowego do składania wniosków, zapytań i odwołań w jego imieniu podczas Allthingu. Reprezentant może być przedstawicielem maksymalnie 3 członków Związku Wyznaniowego (nie wliczając siebie) oraz musi przedstawić Radzie Związku pisemne upoważnienia, w których członkowie wyrażają zgodę na reprezentowanie ich podczas jednego, kilku lub wszystkich poniższych punktów, którymi są:
 1. a) jawne głosowanie;
 2. b) złożenie wniosku + treść wniosku;
 3. c) złożenie zapytania + treść zapytania;
 4. d) złożenie odwołania + treść odwołania;
 5. e) złożenie nominacji + treść nominacji;
 6. f) złożenie upomnienia + treść upomnienia.

Art. 20

 1. Allthing zwoływany jest raz do roku przez Radę Związku. Rada Związku ma obowiązek powiadomić członków Związku Wyznaniowego o miejscu i czasie zwoływanego wiecu co najmniej 2 miesiące przed datą, a plan obrad przedstawić z 3-tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Obrady Allthingu prowadzone są wg osobnego regulaminu.

Rozdział V

Okręgi (gminy wyznaniowe) i ich organy

Art. 21

 1. Okręg jest podstawową jednostką organizacyjną Związku Wyznaniowego, w oparciu o którą urzeczywistnia on swoje cele.
 2. Organami Okręgu są Thing oraz Rada Okręgu.

Art. 22

 1. Organem uprawnionym do tworzenia, zniesienia, określania siedziby oraz zakresu terytorialnego Okręgu jest Rada Związku działająca za zgodą Allthingu.
 2. Okręg tworzy się dla co najmniej 5 członków Związku Wyznaniowego.
 3. Liczbę Okręgów, ich nazwy, siedziby i zakres terytorialny określa załącznik do niniejszego statutu.
 1. Zmiana treści załącznika, o którym mowa w art. 20 ust. 3, nie stanowi zmiany statutu w rozumieniu art. 30 (w postanowieniach końcowych).
 2. Okręg po utworzeniu sam ustala swój wewnętrzny regulamin i cele działania, pod warunkiem, że nie stoją one w sprzeczności z niniejszym statutem i uchwałami Allthingu.
 3. W przypadku zniesienia Okręgu jego majątek przechodzi na cele wskazane przez członków Okręgu lub w przypadku braku takiej decyzji na własność Związku Wyznaniowego.

Art. 23

 1. Każdy członek Związku Wyznaniowego może należeć tylko do jednego Okręgu, który sam wybiera.
 2. Wybór Okręgu przybiera formę pisemnej deklaracji członka Związku Wyznaniowego składanej u Przedstawiciela Okręgu.
 3. Członek może wystąpić z Okręgu po przedstawieniu pisemnej rezygnacji Radzie swojego obecnego Okręgu oraz wstąpić do innego po przyjęciu jego pisemnej deklaracji przez Radę Okręgu docelowego.
 4. Rada Okręgu ma prawo odmówić przyjęcia członka bez podania przyczyny. W takim przypadku Rada Okręgu ma obowiązek poinformować o swojej decyzji pozostałych członków Okręgu oraz Radę Związku.
 5. Każdy członek ma prawo do pozostania członkiem Związku Wyznaniowego niezrzeszonym w żadnym z Okręgów.

Art. 24

 1. Okręg reprezentowany jest przez Radę Okręgu.
 2. Członkowie Rady Okręgu nominowani i wybierani są zwykłą większością głosów przez członków danego Okręgu na okres 3 lat z możliwością przedłużenia kadencji. Rada Okręgu musi składać się z co najmniej 2 członków.
 3. Rada Okręgu:
 1. reprezentuje Okręg;
 2. prowadzi wszystkie sprawy Okręgu i zarządza jego majątkiem;
 3. koordynuje organizację kultu oraz obrzędów religijnych w Okręgu;
 4. zwołuje thingi (zebrania) członków Okręgu;
 5. głosi na forum Okręgu doktrynę Związku Wyznaniowego i jego zasady moralne;
 6. organizuje i kieruje działalnością charytatywną oraz imprezami o celach edukacyjnych, moralnych i kulturalnych;
 7. wybiera spośród siebie Przedstawiciela Rady Okręgu, który wchodzi w skład Rady Związku;
 8. rejestruje nowych członków Okręgu i członków Rady Okręgu;
 9. prowadzi rejestr członków Okręgu;
 10. informuje Radę Związku o nowozarejestrowanych członkach Związku Wyznaniowego w terminie 30 dni od otrzymania Deklaracji Wiary;
 11. informuje Radę Związku o wszystkich zmianach w rejestrze członków Okręgu w terminie do 30 dni po wprowadzeniu zmian;
 12. wykonuje inne funkcje przewidziane w Statucie Związku Wyznaniowego.
 1. Członkostwo w Radzie Okręgu ustaje przed upływem kadencji na skutek:
 1. śmierci;
 2. zrzeczenia się funkcji;
 3. decyzji członków Okręgu o usunięciu danego członka Rady Okręgu z funkcji; decyzja musi być poparta minimum ¾ głosów osób uprawnionych do głosowania;
 4. odwołania z funkcji przez Allthing lub Radę Związku w toku wynikającym z art. 22 ust. 7;
 5. niedyspozycji uniemożliwiającej pełnienie obowiązków przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
 6. ustania członkostwa w związku wyznaniowym,
 1. Jeżeli w trakcie kadencji liczba członków Rady Okręgu spadnie poniżej wyznaczonej minimalnej liczby członków, należy zwołać thing okręgu i wybrać nowego członka Rady Okręgu, który będzie pełnił funkcję do końca trwającej kadencji.
 2. Jeżeli Rada Okręgu lub nowy członek Rady Okręgu nie zostaną wybrani w ciągu 60 dni od momentu zakończenia pełnienia funkcji przez Radę Okręgu poprzedniej kadencji lub wycofującego się członka Rady Okręgu, wtedy Okręg zostaje rozwiązany.
 3. Członek Rady Okręgu, może zostać odwołany z urzędu przez Allthing lub przez Radę Związku po bezskutecznym trzykrotnym napomnieniu, jeżeli:
 1. działa na szkodę Okręgu lub Związku Wyznaniowego;
 2. przeczy doktrynie Związku Wyznaniowego;
 3. rażąco narusza zasady moralne;
 4. rażąco narusza Statut Związku Wyznaniowego;
 5. nie bierze udziału w Thingach Okręgu.

oraz nie może zostać  mianowany ponownie do tej funkcji przed upływem 5 lat.

Art. 25

 1. Członkowie Okręgu zbierają się na thingu w swoim Okręgu co najmniej dwa razy w roku, co najmniej miesiąc przed Allthingiem oraz po Allthingu.
 2. Thing Okręgu zwołuje Rada Okręgu przez publiczne ogłoszenie na co najmniej 30 dni przed jego terminem.
 3. Jeżeli Rada Okręgu nie zwoła Thingu w określonym przez statut terminie, może to zrobić dowolny członek Okręgu po wcześniejszej konsultacji z Radą Związku.

Art. 26

 1. Thing Okręgu może zostać zwołany przez Radę Okręgu ze względu na dobro Okręgu częściej niż 2 razy w roku.
 2. W przypadku konieczności wyboru Rady Okręgu lub w razie zaistnienia przesłanek do odwołania członków Rady Okręgu z funkcji, Thing Okręgu zwołuje dowolny członek Okręgu po wcześniejszej konsultacji z Radą Związku.

Art. 27

 1. Prawo do udziału w Thingu Okręgu przysługuje każdemu członkowi Okręgu.
 1. W uzasadnionych przypadkach w Thingu Okręgu mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Związku z głosem doradczym.

Art. 28

Każdy członek Okręgu ma prawo zgłaszania wniosków i zapytań oraz wyrażania opinii podczas Thingu Okręgu.

Art. 29

 1. Thing Okręgu:
 1. wybiera członków Rady Okręgu podczas głosowania jawnego;
 2. odwołuje z funkcji członka Rady Okręgu w toku określonym w art. 22 ust. 4 pkt. 2;
 3. przyjmuje sprawozdania Rady Okręgu;
 4. ustala i modyfikuje wewnętrzny regulamin okręgu regulujący sposób jego działania w ramach dozwolonych przez regulamin związku;
 5. decyduje w innych sprawach przewidzianych w statucie.
 1. Każdy Okręg ma obowiązek w ciągu 15 dni poinformować Radę Związku o wyborze nowej Rady Okręgu. Osobę odpowiedzialną za poinformowanie Rady Związku wybierają spośród siebie członkowie Rady Okręgu, pełniący funkcję po zakończeniu Thingu Okręgu.

Rozdział VI

Finanse i majątek Związku Wyznaniowego

Art. 30

 1. Źródłem dochodów Związku Wyznaniowego są:
 1. ofiary pieniężne i w naturze;
 2. darowizny, zapisy i spadki krajowe oraz zagraniczne;
 3. dochody z imprez i zbiórek publicznych;
 4. subwencje i dotacje od krajowych i zagranicznych instytucji, przedsiębiorstw, organizacji społecznych, wyznaniowych i osób prywatnych;
 5. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Związek Wyznaniowy reprezentuje Rada Związku. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku Wyznaniowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Rady Związku, posiadających upoważnienie pozostałych członków Rady.

Art. 31

 1. Źródłem dochodów Okręgu są:
 1. ofiary pieniężne i w naturze;
 2. darowizny, zapisy i spadki krajowe oraz zagraniczne;
 3. dochody z imprez i zbiórek publicznych;
 4. subwencje i dotacje od krajowych i zagranicznych instytucji, przedsiębiorstw, organizacji społecznych, wyznaniowych i osób prywatnych;
 5. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Do reprezentowania Okręgu oraz do zaciągania w jego imieniu zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Rady Okręgu, posiadających upoważnienie pozostałych członków Rady.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Art. 32

 1. Zmian Statutu Związku Wyznaniowego dokonuje Allthing podejmując decyzję popartą co najmniej ¾  głosów uczestników Allthingu.
 2. Prawo do wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany statutu przysługuje każdemu członkowi Związku Wyznaniowego.

Art. 33

 1. Rozwiązanie Związku Wyznaniowego następuje na podstawie uchwały Allthingu podjętej przez co najmniej ⅘  uczestników Allthingu i zatwierdzonej przez Radę Związku (z zastrzeżeniem art. 16 ust.12  dot. veta suspencyjnego).
 2. Rozwiązanie Związku Wyznaniowego następuje na podstawie uchwały Rady Związku zatwierdzonej jednomyślną decyzją członków Rady Związku oraz w porozumieniu z pozostałymi członkami Związku Wyznaniowego, jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie uda się zwołać Allthingu.
 3. Likwidatorem Związku Wyznaniowego jest wskazany przez Radę Związku członek Rady Związku.
 4. O przeznaczeniu majątku Związku Wyznaniowego decyduje Allthing w uchwale o jego rozwiązaniu. Majątek Związku Wyznaniowego w przypadku jego rozwiązania może być przeznaczony wyłącznie na cele charytatywno-opiekuńcze, oświatowo-wychowawcze lub naukowo-badawcze.